انجمن‌صنفی‌شرکت‌های‌خدمات‌پس‌از‌فروش‌خودرو

AFTER SALE SERVICES COMPANIES ASSOCIATION

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

درباره انجمن

About US

آغاز فعالیت انجمن

در این جا با چگونگی شکل گیری انجمن آشنا می شوید

تاریخچه و ماموریت های انجمن صنفی شرکت‌های خدمات پس از فروش خودرو:

به استناد ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در اجرای “آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون های مربوط” مصوب هیات محترم وزیران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و ارتقاء سطح کمی و کیفی توزیع قطعات و خدمات پس از فروش خودرو، حفظ حقوق و منافع قانونی مشترک اعضاء، هدایت های راهبردی برای توسعه و تکمیل خدمات مربوط از طریق پشتیبانی های فنی، آموزشی اعم از آموزش های کوتاه مدت، بلند مدت و برگزاری سمینارها و همایش های مربوطه، اطلاعاتی و بازاریابی، برقراری ارتباط سازنده و مثبت با شرکت های خارجی، ایجاد مراکز مشترک تحقیقاتی، اعمال استانداردهای ملی و بین المللی و حضور موثر در بازارهای جهانی و انجام سایر فعالیت هایی که دسترسی به اهداف انجمن را میسر ساخته و همچنین به منظور بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز باشد؛ انجمن صنفی شرکتهای خدمات پس از فروش خودرو در سال 1376 تحت شماره 168 در وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران ثبت و فعالیت خود را آغاز کرده است .