۱ – کمیته طرح و برنامه

۲ – کمیته تدوین قوانین و مقررات

۳ – کمیته آموزش و پژوهش

۴ – کمیته کاهش آلاینده های زیست محیطی خودرو و رانندگی

(درحال حاضر فعالیتهای این کمیته به حالت تعلیق درآمده است)

۵ – کمیته کارشناسی

کمیته کارشناسی با حضور ۱۵ نفر از کارشناسان و اساتید خدمات پس از فروش خودرو  بر حسب مورد تعیین دستور جلسه به عنوان هیات مشاور دبیر انجمن تشکیل و نسبت به موارد مطروحه اتخاذ تصمیم می نماید.