این واحد با حضور اساتید و کارشناسان خبره تجربی در خصوص محتوای دوره های آموزشی تحقیق و با توجه به رشد روز افزون تکنولوژی و صنعت محتوای کلیه دوره های آموزشی را مورد بازبینی قرار می دهد و همچنین نسبت به انجام نظر سنجی کیفیت خدمات اقدام نموده است.