هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای خدمات پس از فروش خودرو تشکیل شده از مدیران محترم شرکتهای عضو و به قرار زیر می باشد:

 

رئیس هیأت مدیره: جناب آقای مهندس حسینی

نایب رئیس: جناب آقای دکتر امینی

عضو هیئت مدیره و خزانه دار: جناب آقای مهندس پناهی

عضو هیئت مدیره: جناب آقای مهندس میرمنصف

عضو هیئت مدیره: جناب آقای مهندس محمدی