هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای خدمات پس از فروش خودرو تشکیل شده از مدیران محترم شرکتهای عضو و به قرار زیر می باشد:

۱-      مدیر عامل محترم شرکت سایپا یدک رییس هیأت مدیره

۲-      مدیر عامل محترم شرکت ایساکو نایب رییس هیأت مدیره

۳-      مدیر عامل محترم شرکت رامک یدک خزانه دار و عضو اصلی هیأت مدیره

۴-      مدیر عامل محترم شرکت امداد خودرو سایپا عضو اصلی هیأت مدیره

۵-      نماینده محترم گروه بهمن عضو اصلی هیأت مدیره

۶-       مدیر عامل محترم شرکت شهاب یار عضو اصلی هیأت مدیره

۷-      نماینده محترم شرکت ایرتویا عضو اصلی هیأت مدیره

۸-      مدیر عامل محترم شرکت کانون جهانگردی و اتومبیل رانی عضو علی البدل هیأت مدیره

۹-      مدیر عامل محترم شرکت امداد خودرو ایران عضو علی البدل هیأت مدیره

همچنین در راستای اجرای ماده ۲۹ اساسنامه مبنی بر انتخاب بازرس انجمن، مدیر عامل محترم شرکت امداد خودرو رفاه ایرانیان به عنوان بازرس اصلی و مدیر عامل محترم شرکت دیزل تندر به عنوان بازرس علی البدل برای مدت دو سال منصوب شدند.